زمزمه های جنگ در گذر از چارچوب های عقلی قسمت اول

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هدایت به بالای صفحه

زمزمه های جنگ در گذر از چارچوب های عقلی قسمت اول

وبسایت رسمی معراج بهزادیانی
به وب سایت من خوش آمدید

زمزمه های جنگ در گذر از چارچوب های عقلی قسمت اول

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم


زمزمه های جنگ در گذر از چارچوب های عقلی
آيا شاهد تبديل رقابت ژئوپلیتيڪي ايران عربستان به يڪ درگیری نظامي همه گير خواهيم بود
تحليلي جامع و ویژه بر پيش بيني جنگ ميان ايران و عربستان


قسمت اول
ریشه شناسی تنش در منطقه و نقش خصومت آمریڪا با ایران در بحران پیش رو

حدود سه ماه پيش و پس از مصاحبه جنجالي محمد بن سلمان سعودي مبني بر ڪشاندن درگيري ها به داخل مرزهاي ايران و اظهارات جنگ طلبانه مقامات سعودي و پس از اقدام تروريستي داعش در تهران و همينطور مصاحبه اي ڪه اخيرا محمد بن سلمان انجام داده بود،برآيند تحليل های جهاني را به پيش بينی جنگ میان ايران و عربستان نزديڪ تر ڪرد تا جاييڪه فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در زمان جنگ ایران و عراق با انتشاريادداشتي مبني بر تشابه زياد اقدامات رژيم سعودي با اقدامات عراق قبل از حمله به ايران اين بروز واقعه را دور از ذهن ندانست
حال در سراسر جهان تحليلگران نيز وقوع جنگ را غیرقابل پيش بيني نميدانند اما اڪثر تحليل گران در ايران و قوع درگيري نظامي ايران و عربستان را در اين زمان غيرممڪن ميدانند وتنها بر پيش بينی افزايش تنش ها تاسرحددرگیری نظامی تاڪيد دارند
حال در زماني ڪه منطقه وجهان شاهد تغییرهای لحظه اي و مهم هست تحليلي جامع و ويژه و واقع بينانه البته در چارچوب عقل و منطق ودور از هرگونه تعصبات بي پايه ارائه خواهيم داد
در عربستان به علت وجود تفکرات افراطي و افڪار برتری جويانه دولت سعودي تقابلات عربستان با ڪشور هاي منطقه تازگي نداردايران هم اولين و آخرين ڪشور مورد منازعه دولت سعودی نخواهد بود مثلا در بحران اخير ترڪيه ،عربستان با حمايت مالي از ڪودتاچيان ترڪيه سعي در براندازي دولت این کشور داشت ڪه موجبات تيرگي روابط آنڪارا رياض را فراهم آوردالبته باد غرور و خود برتر بيني خيالي سعودي هابیشتر ناشي از برخوداري از دلار هاي نفتي و به تبع آن حمايت آمريڪا از اين رژيم سفاڪ است ڪه در حقيقت تمام این ها براي دوشيدن شيره ي نفتي عربستان ومقابله با ايران و حفظ منافع اسراييل در منطقه هستند و صد البته ڪه اين امتیازات موقتي است وروزی ڪه دیگر عربستان شیری برای دوشیدن نداشته باشدتوسط دوستان خیالی ذبح خواهد شد حال ماقصدو تمایلی برای پيش بيني جنگ ايران و عربستان را نداريم در واقع ما ايرانيان جنگ طلب نبوده و همیشه در طول تاریخ انزجارخود را از آشوب و درگیری ابرازداشته ایم واڪنون نیز آغاز گر هيچ جنگي نخواهيم بودوحتی از به زبان آوردن این واژه نفرت داریم اما ما سعي داريم بابرسي احتمالات ممڪن بر پايه عقل و منطق ،خود را براي پيشامد های احتمالي آماده ڪنيم
دولت آمريڪا پس از انقلاب ايران نشان داده از هيچ ڪوششي براي براندازي نظام ايران ڪوتاهي نخواهد ڪرد و طبق شواهد هم تا ڪنون تمام تلاش هاي خود را مبني بر دخالت در امور ايران وبراندازی این حکومت مردمی انجام داده و اين روند را ادامه خواهد داد اما تقابل ايران و آمريڪا در برهه ی حساس ڪنونی درجبهه نظامي تقابل و درگيري مستقيم نخواهد بود بلڪه به صورت يڪ جنگ نيابتي ميان نمايندگان ايران و ايالات متحده پیش بینی میشود اما اگر همين جنگ نيابتي را مد نظر قرار دهيم به هيچ عنوان اين درگيري در زمان حال نخواهد بود و اين درگيري حداقل تا 10 سال آينده ابدا پيش بيني نميشود معتبرترین ادله این است که سياست هاي ايالات متحده دردولت منحصرنيست و شامل ساختارهاي پيچيده تصميم گيري است ڪه يڪي ازمهمترين مراڪز تصميم گيري آمريڪا ڪه درواقع پيشنهاددهنده رفتار و کنش های آتی به دولت هستنداتاق فڪر هاي گسترده ي استراتژيڪ ایالات متحده است که زیر مجموعه ای از نظام فکری گسترده حکومت آمریکا میباشنداتاق فڪر هايي ڪه پيشنهاد دهنده رفتار آمريڪادر قبال رخداد هاي آتي و طراح سياست گذاري هاي ڪلان این ڪشورهستند زماني ڪه سخن از اتاق فڪر است يعني عقل منطق سياست و استراتژي و اين اتاق فڪر ها بر مبنای مولفه هاي مذڪور تصميم گيري مي ڪنند براي مثال براي رخ دادن اتفاقاتي ڪوچڪ برنامه هايي چندين ساله طراحي ميڪنند خيلي زياد احتمال ميدهيم ڪه اتاق فڪر هاي استراتژيڪ حڪومت آمريڪا حتي با در گيري عربستان به نيابت از آمريڪا در مقابل ايران مخالفت جدي نشان خواهند داد ادعای مطروحه را مبتني بر ادله هاي زير تاحد زیادی اثبات کرده ایم
قبل از برسی موارد به این نکته میپردازیم که اگر دولت آمریکا بخواهد در هر زمانی برای مقابله ودرگیری غیرمستقیم و موثربا ایران از ابزاری استفاده کند هیچ گزینه ای مساعد تر از حکومت سعودی را نخواهد یافت حکومتی که مردم آن از پیشیه های عمیق تنش فکری و عقیدتی با ایرانیان و شیعیان برخوردارند. ناگفته نماند دعوای تاریخی آن ها با شیعیان و ایرانیان دومقوله مجزاست و از هرکدام نفرت و کینه ای ذاتی در دل دارند حال که حدود 90 درصد مردم ایران شیعه اند شرکت در این دعوا را بر خود واجب میشمرند و خون این مردم را حلال اعلام میکنند و از قضا دولتی نیز بر آن کشور حکومت میکند که ضمن تشدید این تنش ها بقای خود را در فنای رقیب میبیند پس عقل و منطق حکم میکند آمریکا در وهله ی اول بی گدار به آب نزند و ابزار ویژه ی خود یعنی عربستان را بیهوده مصرف نکند و به دنبال بیشترین بازدهی از آن باشد
امادلایل بنیادین مخالفت نظام فکری حکومت آمریکا و اتاق فکرهای استراتژیک آمریکا در مورد درگیری با ایران
1- بر مبني ڪار آن ها جنگ ڪه آخرين گزينه مقابله با ايران است زماني موثر خواهد بود ڪه طرف مقابل دچار بحران شديد در زمينه هاي مختلف باشد وبه اندازه ضعیف و شکننده باشد که با کمترین هزینه و ضرر از پای درآیدڪه ايران از هر گونه از اين بحران ها با وجود تلاش بي وقفه دشمنان ايران مبرا بوده مگر مشڪلاتي ڪه در زمينه هاي اقتصادي وجود دارد ڪه بحران تلقي نميشود و قابل درمان است و ايران داراي يڪ ساختار سياسي منسجم هست ڪه در مقابل بحران ها انعطاف پذير نيست
۲ـ جنگ در زماني ڪه یک سوم بدهي هاي جهان يعني 20 ترليون دلار از آن ها متعلق به آمريڪاست در همین اثنا تحمیل هزينه جنگ با ايران سرسام آور خواهد بود و ايالات متحده اين بدهي را تاب نخواهد آورد و سقوط اقتصاد آمریکا را بدنبال خواهد داشت واین امرنافی شروع جنگی دوباره و هزینه های میلیاردی دوباره است
3-جنگ به هنگام در گيري ها ي داخلي شديد مثل در گيري هاي قومي و مذهبي شديد در ايران ڪه از اوايل انقلاب تاڪنون آمریڪا سرمايه گذاري عظيمي بر روي اين مقوله مهم داشته ڪه البته تا ڪنون به نتيجه نرسيده
4-بر مبناي ابزار ها و شاخص هاي قدرت سنجي زماني ڪه ايران يڪ حڪومت نوپا و فاقد انسجام داخلي بود,و اختلافات شديد در حڪومت موج ميزد رییس جمهوری و فرمانده کل قوای آن با دشمن هم پیاله بود و حتي نيرو هاي مسلح سازماندهي شده و آموزش ديده هم نداشت وهمينطور در استفاده از ابزارهای ساده نظامي دچار محدودیت شدید بود یعنی در ڪل در سطوح قدرت سنجی قابل قیاس با ایالات متحده نبود آمریڪانتوانست به همراه شرکای بین الملل خود و حتی دشمنان خود با حمايت همه جانبه ی عراق ايران را شڪست دهد در واقع معتقديم طرف هاي جنگ ايران وعراق دولت عراق به نيابت از اڪثر ابر قدرت ها و ڪشور هاي ديگر جهان در مقابل مردم بی دفاع ایران بودنداما اڪنون میبینیم بعد از گذشت30 سال از آن واقعه ايران يڪي از قدرت هاي بي بديل مخصوصا در زمينه نظامي در منطقه تبديل شده و در زمينه موشڪي و هواپيماهاي بدون سرنشين در رتبه هاي برتر جهاني قرار دارد و همینطور ايران با تثبيت شاخص هاي امنيت پايدار وتوسعه قدرت خود در ڪشور هاي منطقه و با يڪ ثبات سياسي خاص به مراتب قدرتمند تر شده و شڪست ايران را ڪم ڪم به يڪ رويا تبديل ڪرده ومقایسه ایران با سی سال پیش ابدا امڪان پذیر نیست و این درحالی است ڪه در سی سال اخیر شاهد ڪاهش محسوس قدرت ایالات متحده به عنوان حڪومتی ڪه قدرت جهانی را بلوڪه و منحصرا در اوج قدرت قرار داشت بودیم و قاعدتا سطوح قدرت ایران و آمریڪا به مراتب به هم نزدیڪ تر شده و بازهم جمع بندی این مواردشڪست ایران توسط آمریڪا را دست نایافتنی تر میڪند
5-هیچ فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد یعنی ڪوچڪترين پيروزي ايران در جنگ احتمالي موجب اقتدار بيش از پيش ايران و با تداوم پيروزي ها ايران از سطح يڪ قدرت منطقه ای به سطح يڪ قدرت جهاني ارتقا خواهد يافت
همانطور ڪه جنگ ايران و عراق نقطه ي عطفي در در خودڪفايي ايران در زمينه هاي مختلف اقتصادي و نظامي بود و طي آن جنگ و شڪست رژيم صدام ڪه حمايت مستقيم اڪثر قدرت هاي جهان را همراه خود داشت ايران را به يڪي از قطب هاي منطقه اي تبديل ڪرد و اما امروز در صورت پيروزي مجدد ايران مهار اين ڪشور توسط ايالات متحده غير قابل ممڪن خواهد بود
6-عدم حمايت و پذيرش جامعه ي بين الملل و مردم آمريڪا براي شروع جنگي بي بهانه و بی ثمر
7-فارغ از بحث موقعیت خاص ایران در منطقه ای خاص که هرکشوری تمایل دارد گوشه ای از این جایگاه متعلق به او باشد و ایالات متحده نیز متاثر از خوی استعمارگری واستثمارگری تمایل شدیدخود رابرای توسعه ی نفوذ و سلطه ی خود در چند ده سال اخیر کتمان نکرده اما فراتر از این موضوع ڪره شمالی و ایران هردو برای ایالات متحده تهدید به شمار می آیند ڪره شمالی به صورت مستقیم برای خود آمریڪا یڪ تهدید است ولی ایران به صورت غیر مستقیم برای آمریڪا تهدید است یعنی همان تهدید ایران برای رژیم صهیونیستی و به الطبع مقابله دولتمردان آمریکایی هم با ایران در عوض دریافت حمایت های لابی های صهیونیستی ادامه می یابد ڪه همین امرموجب میشود تا وقتی ڪه اسراییل وجود دارد و حمایت های مالی و سیاسی برقرار است آمریڪا با ایران و ایرانیان دشمن باشداما تهدید ڪره شمالی دائمی است و هم اڪنون نیز پس از انجام آزمایش موشڪ قاره پیمای با قابلیت حمل ڪلاهڪ هسته ای ڪه برد آن به ایالات متحده میرسد تهدید ڪره شمالی نه تنها در ڪشورهای همسایه آن یعنی ژاپن و ڪره جنوبی بلڪه در گوشه گوشه آمریڪا احساس میشود و همین امر موجب میشود ایران به صورت طبیعی تاحدودی از اولویت های ایالات متحده خارج شود و بخش اعظمی از تمرڪز ها و حساسیت ها به مسئله ڪره شمالی معطوف شود و البته موضوع بحران روابط روسیه آمریڪا نیز بر همگان مبرهن است ڪه در اینجا مجالی برای مطرح شدن آن نیست ولی درگیری نظامی روسیه و آمریڪا را حتی در افق های دور هم نمیتوان متصور شد و در این اثنا مناقشات روسیه و آمریڪا در بحران ایران عربستان ڪمتر اثرگذار است هرچند معتقدیم نظام فکری و حکومت آمریکا نه دولت آمریڪا تمرڪززیادی بر درگیری با ایران نداشته و ندارد اما این دلایل عرضمان را تایید و تسجیل و آن را تڪمیل میڪند
8-هرگونه درگیری در خاورمیانه که منبع یک سوم نفت دنیا است نظم وانضباط جهان و اقتصاد آن را مختل میڪند و با تاثیر غالب بر افزایش فوق العاده قیمت نفت ڪشورهای وارد ڪننده نفت را دچار بحران میڪند به الطبع ایالات متحده به عنوان بزرگترین واردڪننده نفت دنیا بیشترین ضرر اقتصادی را متحمل خواهد شد ڪه بودجه و اقتصاد فرسوده آمریڪا به هیچ عنوان ظرفیت تحمل چنین ضربه های مهلڪی را نخواهد داشت پس در صورت بروز جنگ اولین ضربه را ڪه بسیار سنگین است ایالات متحده خواهد خورد
ودلايل بسيار ديگري ڪه مردم ,اندیشمندان , استراتژیست ها ,ڪارشناسان حوزه جنگ و اقتصاد و اتاق فڪرهای آمريڪا تا حد زیادی با درگیری باايران حتي در سطح نيابتي مخالفت خواهند ڪرد
البته اصل مطلب اين است ڪه تصميم نهايي را ترامپ به تبعیت و حمایت از لابی های صهیونیست خواهد گرفت و وقتی صحبت از لابی های صهیونیستی است یعنی همراهی اغلب مراکز تصمیم گیری ایالات متحده با ترامپ
در ادامه موضع گيري هر ڪدام از آن هارا بيان خواهيم ڪرد
واما پدیده ترامپ
دراین زمان ڪه نزاع هاي داخلي در آمريڪا در حال شعله ور تر شدن هستند صداهايي رسا مبني بر استيضاح رييس جمهور آمريڪا به گوش ميرسد در صورت شدت گرفتن اين بحث ها و جدي شدن این موضوع, ترامپ غير قابل محاسبه با وجود منع افڪار عمومي و مراڪزتحقيقات واتاق فڪر هاي آمريڪا و نامعلوم بودن نتيجه نبرد در باتلاق خاورميانه علاوه بر صدور مجوزجنگ براي سعودي ها که مشتاقانه منتظراین پاداش اند،مشوق و حامي عظيمي براي آنها در جهت جنگ با ايران خواهد بود و با اين ڪار تلاش ميڪند جهت تمرڪزداخلي را بر موضوع درگیری وشکست ايران منحرف کند و او ميخواهد از اين راه بقاي خود را به بهاي فناي منافع استراتژيڪ آمريڪا تامین کند درست است آمریکا تمایل ومنافع بیشتری برای شروع جنگ در مشرق زمین یعنی شبه جزیره کره دارد و با شروع جنگ میتواند تهدیدی که بر علیه خود اوست را کنترل کنداما تمایل کره جنوبی به رفع تهدید ها و کاهش تنش ها بدون درگیری و تا حد ممکن با کمترین هزینه است و عنصر اولیه و اصلی یعنی کره جنوبی در موضوع جنگ کاملا منفعل است و در واقع کره جنوبی تنش ها را با کره شمالی برای تامین امنیت خود شروع کرده و حاضر نیست امنیت خود را به خطر بیندازد البته در عالم امکان هیچ کاری از آمریکا بعید نیست همانطور که در ماه های اخیر دیدیم هر قدر کره جنوبی بدنبال کاهش تنش ها بود اما آمریکا با تحریک کره شمالی تمایل بر درگیری داشت و به نحوی علاقه داشت با شروع یک طرفه ی درگیری ها کره جنوبی را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و اورا مجاب به شرکت در جنگ کندتا جاییکه کره جنوبی با صدور بیانیه ای آمریکا را به خاطر عدم هماهنگی شماطت کرد و ابراز داشت که آمریکا بدون هماهنگی از هر اقدامی پرهیز کند و این به معنای این است که کره جنوبی از جنگ گریزان و موضوع امنیت حتی اگر با نادیده گرفتن همسایه خود یعنی کره شمالی باشد نیز برای آن ها قابل پذیرش است ولی آمریکا تمام تلاش خود را برای شروع جنگ شبه جزیره کره برای منافع خود انجام خواهد داد و بر رفتار تحریک آمیز خود پا فشاری خواهد کرد اما بدون حضور عنصر اصلی یعنی کره جنوبی این واکنش انجام نخواهد شد که تاکنون همین گونه بوده است ژاپن نیز همانند کره جنوبی بر رفع تهدید کره شمالی تاکید دارد اما ژاپن هم با وجود بودجه نظامی ۵۰ میلیارد دلاری که اغلب با تقویت زیرساخت های دفاعی مصرف میشود تمایلی بر تهاجم به کره شمالی ندارد و بر حل بحران با کمترین هزینه تاکید دارد ونابودی امنیت زیرساخت ها و چارچوب های اقتصادی خود راکه ده ها سال برای دستیابی به آن ها تلاش کرده به بهای نابودی کره شمالی نمیخواهدکاملا برخلاف عربستان که در خاورمیانه مشتاقانه به دنبال افزایش تنش ها با ایران است و عامل مساعدی برای سو استفاده دیگران محسوب میشود پس احتمال پناه بردن ترامپ به گزینه جنگ در خاورمیانه به عنوان آخرین راه برای او به حداکثر خواهد رسیدو همینطور چون این موضوع از خواسته های اسراییل است در صورت انجام این کارترامپ از حمایت چندین برابری لابی های صهیونیستی برخوردار خواهد شدو ترامپ با استفاده از حمایت لابی های صهیونیستی هیچ گونه نگرانی در اخذ مجوز جنگ از مراکز تصمیم امریکا نخواهد داشت
ترامپ ماڪياوليست و غير قابل محاسبه را فردي باهوش ميدانيم اما نه درسطح استراتژيڪ بلڪه در سطح يڪ تاجر دلال يا بساز بفروش مدتي ڪه او ساڪن ڪاخ سفيد بوده است يڪ سياست خارجي و يا حتي داخلي مشخصي نداشته و با هر تغيير ڪوچڪي تغييرات180 درجه اي را در رفتار او شاهد بوده ايم به همين خاطر او خيلي خيلي غير قابل محاسبه است و انجام چنین ڪار هايي ڪه هم بر خلاف عقلانيت است و هم به ضررايالات متحده اصلا از اوبعيد نيست و با حمايت قاطع رژيم صهيونيستي از اين اقدام ترامپ اوآمريڪا را در چاهي عميق خواهد انداخت
جمع بندی قسمت اول
نتیجه ی اول اینکه نظام فکری و مردم آمریکا با شروع هرگونه درگیری در این زمان مخالف اند
نتيجه دوم اينڪه جنگ احتمالي شديدا به نتيجه نزاع هاي داخلي وتصمیم حڪومت آمريڪا برای برکناری ترامپ بستگي دارد
نتیجه سوم اینکه گزینه جنگ آمریکا روسیه و آمریکا کره شمالی تا حدی در این زمان غیر قابل وقوع است پس نظر ها به سوی خاورمیانه ی مساعد خواهد رفت
و نتيجه ي چهارم اينڪه نظام آمريڪا مخالف جدي حمله به ايران در اين زمان است چون ڪه بر اساس عقل منطق و اصول استراتژیڪ ميخواهد زمانيڪه ايران ضعيف مطلق بود با ڪمترين هزينه و ڪمترين ريسڪ ايران را به ڪلي نابود ڪند اما ترامپ با هراس و تعجیل به جايگاه خود مي انديشد و رفتار او معطوف به رخداد هاي داخلي آمریکا وتمایلات اسرائیل است
پایان قسمت اول


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

تاريخ : جمعه 19 تير 1396 ساعت: 3:35
برچسب‌ها: