زمزمه های جنگ در گذر از چارچوب های عقلی قسمت دوم

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

هدایت به بالای صفحه

زمزمه های جنگ در گذر از چارچوب های عقلی قسمت دوم

وبسایت رسمی معراج بهزادیانی
به وب سایت من خوش آمدید

زمزمه های جنگ در گذر از چارچوب های عقلی قسمت دوم

 

 

 


زمزمه های جنگ در گذر از چارچوب های عقلی
قسمت دوم
موقعیت شناسی عربستان در منطقه و وموقعیت قدرت در عربستان
عربستان ڪشوري است ڪه با ايران مرز مشترڪ آبي داردروابط سياسي ايران و عربستان به دليل سياست هاي غلط و افراطي دولت سعودي اغلب متشنج بوده چه قبل از انقلاب ایران و چه بعد ازانقلاب ايران از بريدن سر يڪ حاجي ايراني در سال 1320 تا به خاڪ و خون ڪشيدن مناسڪ حج سال 66 ڪه منجر به اعلام انزجار قاطع امام خميني نسبت به آل سعود و صدور پيامي تاريخي مبني بر اينڪه اگر روزي از صدام بگذريم اگر مساله قدس را فراموش ڪنيم از ال سعود خائن نخواهيم گذشت شدواين تنش ها در سال 1394 با روي دادن فاجعه منا شعله ور تر شد تا جاييڪه منجر به قطع روابط ديپلماتيڪ جمعي از ڪشور هاي عربي با ايران شدڪه البته در زمان بروز فاجعه منا احتمال عامدانه بودن فاجعه ي منا زياد بوده و در آن زمان احتمالاتي مبني بر اینڪه عربستان بعد از جنگ يمن ميخواهد با ايران وارد درگيري شود نیز وجود داشت و طبق خبر ها و سیگنالهای منتشر شده از سوي افراد نظامي تحرڪاتي نيز داشته اند ڪه البته با هشدار قاطع رهبر ايران در مسئله منا و به تبع آن ترس ال سعود غائله خاتمه يافت ضمنا با توجه به برنامه سعودی ها برای حمله به ایران در همان زمان ها احتمالاتی نیز وجود دارد ڪه اصل فاجعه منا برای تحریڪ ایران برای شروع درگیری بوده باشد
یمن ایران عربستان
عربستان عمليات طوفان قاطعيت بر ضد مردم مظلوم يمن را باحضور 200 جنگنده فوق مدرن و جنگ افزار های روز دنیا وحمايت ڪامل چندين ڪشور وهمڪاري و پشتیبانی آن ها با اعتلاف سعودي را در اصل براي خط و نشان ڪشيدن براي ايران طراحي ڪرده بود و طبق اخبارموثق منتشر شده د رسانه هاي عربي دربرنامه ریزی آن ها اشغال یمن در ڪمتر از سه ماه و بعد از آن حمله به ایران و بسیاری اهداف رویایی وجود داشته اعتلاف سعودي نشان داد ڪه آن ها پس از دو سال حمله ي مداوم به فقير ترين ڪشور عربي ڪه نه سلاح هاي پيشرفته در اختيار دارد نه هواپیما های فوق مدرن و اجير ڪردن مزدوراني از ڪشور هاي ديگر براي مبارزه با پا برهنه هاي يمني نه تنها توفيقي پيدا نڪرده اند بلڪه در باتلاق يمن سخت گير ڪرده اند و ضعف جدي خود را نیز به همگان نشان دادندحال دولت سعودي به دلگرمي پشتيباني آمريڪا و رژيم صهيونيستي در حال طراحي برنامه هايي شوم براي ايران ومنطقه است سعودي ڪه ضعف خود را در باتلاق يمن نشان داده حال با پروراندن رويايي مضحڪ مبنی بر تصرف و تحقیر و نابودي ايران و ایرانیان ڪه ابر قدرتي همچون آمريڪا نيز از درگيري با ايران خود را ناتوان ميشمارد قصد دارد بزرگترين ڪمدي قرن را رقم بزند و باسياست هاي ناپخته سرزمين عربستان را تسليم ايران ڪند هرچند ابدا ايرانيان و حڪومتشان جنگ طلب نيستند اما هر تهدیدي در برابر غيرت ايراني پاسخي ڪوبنده همراه خواهد داشت و در صورت ڪوچڪترین تهدیدی ایرانیان از میزبانی خانه خدا با جان و دل استقبال خواهند ڪرد.
جدای از درنظر گرفتن بحران های شدید و آتش های زیر خاڪستر در عربستان به دلیل بی عدالتی ها و ظلم فراوان و همینطور شورش ها و اعتراضات شدیدی ڪه در سال های گذشته شاهد آن بودیم و سایر مشڪلات داخلی ڪه در عربستان وجود دارد و باتوجه به اتفاقات اخیر در ساختار سیاسی عربستان و ڪودتای خاموشی ڪه انجام شد سعی داریم اوضاع موقعیت قدرت در عربستان را تحلیل و برسی ڪنیم
تغييرات مهم سياسي اخير در عربستان احتمال افزايش تنش ها ورويارويي نظامي ميان ايران و عربستان را به شدت بالا برده چرا ڪه در عربستان شاهزاده محمد بن سلمان با ڪنار زدن بن نايف سعودي خود را به ولايت عهدي رسانده و از آنجاڪه وي شخصي جنگ طلب است و در سال هاي اخير بر ڪشاندن درگيري و تنش ها به مرز هاي ايران تاڪيد داشته است و بنابر اتفاقات اخير تحليلگران جنگ را دور از انتظار نميداندو حتی برخی البته در خارج از ایران برای این پیشامد احتمالی روز شماری میڪنند
حال با برسي تحولات عربستان احتمال پیشامد درگیری نظامی میان ايران و عربستان را محاسبه ڪنيم
محمد بن سلمان شاهزاده ي جوان سعودي ڪه احتمال ميرود با استعفاي پدرش به نفع او به پادشاهي عربستان برسد فردي زيرڪ تحصيلڪرده فعال در امور اقتصادي و سیاسی است
اين فرد با تندروي درسياست خارجي خصومت با ايران و تلاشگری براي اصلاحات داخلي عربستان شناخته ميشودبن سلمان با تحقيق و سرمايگذاري ڪلان و استفاده از پژوهشگران و متخصصان خبره ي خارجي باني اصلي پروژه هزاران میلياردي سند چشم انداز توسعه ي 2030 عربستان است ڪه به گفته ڪارشناسان اقتصادي اين طرح بسيار بلند پروازانه و احتمالا غير قابل دسترسي است مگر با انقلابي بزرگ وي همچنين در صدد ايجاد بزگترين صندوق سرمايه گذاري دولتي جهان به ارزش 2 ترليون دلار است ڪه عربستان قصد دارد با اجرای اين طرح وابستگي خود را به نفت به شدت ڪاهش دهد و جامعه ي عربستان را مدرنيزه ڪند.طراح و ارائه دهنده اين برنامه ها و طرح هاي ڪلان بن سلمان 31 ساله بوده ڪه نشان ميدهد او جواني پويا و تلاشگر است و براي پيشرفت ڪشور خوداز ڪار و تلاش باز نمی ایستداما شاه احتمالي جوان سعودي به اقتضاي جواني فردي عجول است و حرص و طمع بسيار بلند پروازي افراطي گري و آرمانگرايي غير واقع بينانه از نقاط سياه در پيشاني اين فرد هستند ڪه احمالا شڪست او و سقوط احتمالي عربستان در هر زماني به همين دلايل خواهد بوداين شاهزاده ي خيره سر سعودي به تبعیت از اجدادش روياي تسلط بر منطقه را دارد و در تسلط بر منطقه تعجيل فراوان دارد
او احتمالا بعد از جنگ يمن و مداخله در امور ڪشور هاي عربي قصد دارد با فرو بردن ايران و عربستان در منجلاب در گيري نظامي در جهت دستيابي به روياي دستن نايافتني خود يعني تسلط بر ایران سريال ناڪامي هاي خود را ڪامل ڪند.عربستان سعود ي هميشه در منطقه با انديشه خود برتر بيني عامل اصلي بي نظمي اين منطقه بوده ويڪی از آرمان هاي جامعه عربستان حڪمفرمایی و تسلط بر تمام منطقه است ڪه البته در سال هاي متمادي با به ڪار بردن سياست هاي محافظه ڪارانه اين طرح با عدم پيشرفت مواجه بوده و اڪنون روي ڪار آمدن محمد بن سلمان نشان از بڪارگيري سياست هاي تهاجمي خواهد بود
همانطور ڪه مشاهده ڪرديم از زماني ڪه به وزارت دفاع منصوب شد با شروع جنگ يمن و افزايش تنش ها و در گيري ها با ايران گوشه ای از سیاست های تهاجمی خود را نشان داده
او قطعا به دنبال تقابل و درگیری نظامي با ايران است شايد نتوان زمان بروز این واقعه را تخمين زد اما وقوع آن در صورت ادامه سیاست های فعلی و عدم مهار او حتمي خواهد بودوتاجاییکه خود به این نتیجه نرسد که از درگیری با ایران عاجز است دست از اقدامات خود برنخواهد داشت
اوايل ڪنجڪاو شدم اين شاهزاده ي جوان را بيشتر بشناسم چون مدام به او لقب با هوش و زيرڪ ميدانندفڪر ميڪردم ڪه اگر او اصول استراتژيڪ سياست خارجي را بلد باشد حتما دارد فضا ي منطقه را عليه ايران امنيتي ميڪند با القاي سياست هاي ايران هراسي ميخواهد ڪشور هاي منطقه را هر چه بيشتر از ايران دور ڪند وبا سرد يا متشنج ڪردن روابط خارجي همسايگان ايران با ايران، ايران را در مرحله ي اول با تقابل نرم و استراتژيڪ مغلوب ڪند اما با ڪمي ڪندوڪاو دقيق در رفتار علايق و افڪار او به این نتيجه ي مهم رسيدم ڪه او از جهالت اجدادش ڪم به ارث نبرده و خون او متمايز از اجدادش نيست و تقابل با ايران يڪ تقابل عقيده اي و تعصبي جاهلانه و دور از عقل ومنطق است
و مهمترين نقطه ي ضعف او ڪه بر عجول بودن حرص و طمع و افراطي گريش پيشي ميگرد عقيده وبينشي است ڪه مربوط به محل زندگي او يعني عربستان است هرچه نباشد او در مدارس عربستان تحصيل ڪرده و مستقيما با مردم در ارتباط بوده و انديشه هاي جاهلانه اي ڪه طي هزاران سال در مردم وجود داشته به او منتقل شده و اصل آن انديشه ,شیعه وايراني ستيزي است چه در زير پرچم اسلام و انقلاب اسلامی چه درخارج از دين يعني شیعه و ايراني هرچه باشد و هرڪجا ڪه باشد بايد محو شود
حال ڪه حکومت ایران یڪ حڪومت شیعی است تلاش آن ها برای نابودی ایران و ایرانیان دو چندان خواهد شدهمانطور ڪه شڪ نداریم این جوان خیره سر ایران و عربستان را به منجلاب درگیری نظامی خواهد ڪشاندبه همان اندازه نیز مطمعنیم ڪه علی رغم فڪر ومنطق نادرستش شیوه ی رویارویی با ایران را خوب بلد است او ڪسی است ڪه تاریخ ایران را میداند ساختار سیاسی ایران را به خوبی میشناسد خبر های داخلی ایران را میخواند و با بیوگرافی شخصیت های سیاسی ایرای از نزدیڪ آشنایی دارد و برخلاف ایران ڪه عربستان را در محاسبات خود نمیگنجاند اما
دولت سعودی کورکورانه مانع رسیدن به اهداف خود را حضور ایران میدانند وهمیشه میخواند ایران را به عنوان توجیهی برای ناکامی های خود معرفی کنند تا از اعتراضات داخلی مصون بمانند
اما او از تاریخ این درس را نگرفته و این موضوع را در مورد ایران و ایرانی درڪ نڪرده ڪه ایرانیان بسیار معقول متمدن متفڪر غیور و شجاع بوده و در دفاع از ڪیان ایران و ایرانی از جان گذشته هستندالبته این ها صفاتی هستندڪه از ۷۰۰۰ سال تمدن ایرانیان شناخته شده و وجودداشته اما 1000سال پیش بعد از واقعه ڪربلا فرهنگ ایثار و فداڪاری در راه خدا نیز به این مردم منتقل شده و و باگوشت و خونشان در هم آمیخته و تجلیگاه این خصیصه های شگرف در ۸ سال دفاع مقدس بوده ڪه ایرانیان نه باسلاح های پیشرفته ی مادی بلڪه با سلاح ایمان وبا گذاشتن جان خود در طبق اخلاص مبارزه ڪرده اندو در مقابل سیل تهاجم جهانی عزتمندانه پیروز شده اند.قطعا قصد عربستان سعودی تبدیل جنگ نیابتی ڪنونی در سوریه عراق یمن با ایران به جنگ نظامی مستقیم است اما زمان این ڪار به مولفه های بسیار و دقیق در عربستان بستگی دارد مثلا دستیابی عربستان به ڪلاهڪ های هسته ای یا ابزار های پیشرفته تری از تسلیحات معمول که به گمان خودشان دست برتر را در مقابل ایران به آن ها بدهد بدلیل اینکه نیروهای نظامی عربستان با وجود هزینه های صدها میلیارد دلاری هنوز ضعف های جدی در مقابل رقیب خود دارند پس به یک همچین چیزی برای پیروزی بر ایران نیاز دارند
پایان قسمت دوم
برسی ابعاد عربستان هسته ای و وخامت اوضاع داخلی عربستان در مقاله ی سوم از همین مجموعه


نویسنده معراج بهزادیانی

استراتژیست وتحلیلگر حوزه بین الملل

تیرماه 96


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

تاريخ : جمعه 19 تير 1396 ساعت: 3:59